Privacy Policy

Voorwaarden

Op alle diensten en aanbiedingen die gedaan worden door de initiatiefnemers van Power-Platform.nl (Cloudigy B.V. en Kimura Data Intelligence B.V.) of door haar partners zijn de respectievelijke algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zullen bijgesloten worden bij een offerte of aanbieding en zijn bindend voor de betreffende opdracht. Verschillende partijen die via Power-Platform.nl diensten of producten leveren kunnen verschillende voorwaarden hanteren.

Disclaimer

Power-Platform.nl (Cloudigy B.V. en Kimura Data Intelligence B.V.), hierna te noemen ‘Het Platform’ of ‘Platform’, verleent u hierbij toegang tot www.power-platform.nl (hierna te noemen “de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het Platform behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. Enige uitzondering hierop is de inschrijving op trainingen en events.

Beperkte aansprakelijkheid
Het Platform spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Platform. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Platform nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Platform en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Platform, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen
Platform houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Platform houdt zich het recht voor om inhoud van de Websites zonder kennisgeving aan te passen.

Privacy Policy

Power-Platform.nl is een samenwerkingsverband tussen twee vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Deze twee vennootschappen zijn;

  • Kimura Data Intelligence B.V., gevestigd aan Kwekerijweg 2b, Zeist
  • Cloudigy B.V., gevestigd aan Spacelab 4, Amersfoort

Hierna ook ‘Het Platform’ of ‘Platform’.

Platform is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.power-platform.nl
Kwekerijweg 2b, Zeist
0611727480

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Platform verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kimura.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Platform verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Platform neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platform) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Platform bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: zo lang als de (klant)relatie duurt, zolang u geïnformeerd wilt blijven of anders maximaal vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Platform verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Platform kan uw contactgegevens delen met de samenwerkende partijen binnen het Platform. Dit doen wij indien uw vraag via het contactformulier aanleiding geeft om nader met een van de samenwerkende partijen in contact te komen. Het contact kan vervolgens rechtsreeks plaatsvinden zonder tussenkomst en de verantwoordelijkheid van Platform.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Platform gebruikt zelf geen cookies, ook niet voor analysedoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Op de website worden wel cookies geplaatst door derden. Deze worden geplaatst door Hubspot bij het inladen van het contactformulier. Ook kunnen er cookies geplaatst worden door Youtube, op pagina’s met ingesloten video’s.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kimura.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Platform wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Platform neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kimura.nl